Styret Vy Buss-klubben Trondheim

VervNavnKontaktinfo
Klubbleder og vara plasstillitsvalgt:Morten Waclawczyk934 22 783/ vy.trondheim@fagforening.no
Nestleder:Trond Bolkan934 92 243/ vy.trondheim@fagforening.no
Plasstillitsvalgt Trondheim:Vegard Tillerflaten930 95 567/ vy.trondheim@fagforening.no
Sekretær:John Birger Løftamo
Styremedlem:John-Peder Denstad
Styremedlem og hovedverneombud:Harald Sehm
Styremedlem:Frobisher Kasirye
Styremedlem:Osman Haji
Styremedlem:Ann Kari Hansen
Styremedlem og verneombud:Kristian Arnesen
Styremedlem:Mirza Coric
Vara StyremedlemZaher Faizi
Vara StyremedlemCeyhun Balci
Vara StyremedlemMedhenye Ukbai Tkestie
Hovedtillitsvalgt VY buss AS:Trond Bolkan
AMU i Vy Buss AS:Harald Sehm og Trond Bolkan
Vy buss-klubben